Adatvédelem

Adatkezelési szabályok:

1.4. funkcionális adatkezelés

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

az adatgyűjtés ténye,


az érintettek köre,


az adatgyűjtés célja,


az adatkezelés időtartama,


az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,


az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.


Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.


Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.


Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.


Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mail útján

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Elker tv. 13/A.)

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.


Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.


A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.


A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,


b) az érintettek köre,


c) az adatgyűjtés célja,


d) az adatkezelés időtartama,


e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,


f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.


Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.


Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok


Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.


Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.


Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Bővített adatvédelmi szabályzat:
Az F-dekormatrica.hu webáruház adatvédelmi szabályzata
Utolsó frissítés: 2018. május 24.


Üdvözöljük az F-dekormatrica.hu webáruház nevében! A cookie-kra vonatkozó szabályzat leírja, hogy milyen típusú cookie-kat és hasonló nyomkövetési eszközöket alkalmazhatunk, a szolgáltatásaink használatakor, függetlenül attól, hogy a felhasználó miként fér hozzá azokhoz és hogyan használja őket (a mobileszközöket is beleértve).

A cookie-kra vonatkozó szabályzatunk a regionális szolgáltatásaira vonatkozó Adatvédelmi szabályzat része, amelyet a jelen szabályzathivatkozás útján tartalmaz. A szolgáltatásainak használatával, illetve elérésével kijelenti, hogy elfogadja az alábbiakban leírt gyakorlatot.

Tartalom:

- Mik azok a cookie-k?

- Milyen típusú cookie-kat használnak a webáruház szolgáltatásai?

- Hasonló nyomkövetési technológiák

- Ki helyez el nyomkövetési technológiákat az eszközömön?

- Hogyan kezelhetem a nyomkövetési technológiákat?

- A szabályzat módosításai

- Kapcsolat

I. MIK AZOK A COOKIE-K?

A „cookie-k” kisméretű adatok (legtöbbször szöveges fájlok), amelyeket a használatba vett F-dekormatrica.hu (webáruház) szolgáltatás helyez el a számítógépén vagy más eszközén. A böngészőalkalmazások egyik bevett alkotóelemeként szolgáló cookie-k hozzájárulnak az online szolgáltatások hatékonyabb működéséhez vagy üzemeltetéséhez, és a felhasználó böngészési szokásaira vonatkozó információkkal látják el az online szolgáltatások tulajdonosait. Amikor visszatér egy korábban már használt online szolgáltatásba, a böngészője a tárolt cookie-kat visszaküldi az online szolgáltatásnak, amely így felismeri önt, és elő tudja keresni az önhöz kapcsolódó fontos adatokat ahhoz, hogy az online szolgáltatást az ön igényeihez igazítsa vagy kényelmesebbé tegye (például azzal, hogy megőrzi a mentett beállításait).

Noha a cookie-k számos hasznos funkciót látnak el, dönthet úgy, hogy nem engedélyezi azokat, vagy korlátozza azok használatát. Számos böngésző teszi lehetővé a cookie-k kezelését a böngésző beállításainak a módosításával. Egyes böngészők például engedik, hogy a cookie-k kezelésére vonatkozó szabályokat a felhasználók webhelyenként állítsák be, így lehetővé válik a cookie-k letiltása olyan webhelyeken, amelyeket nem találnak megbízhatónak. A cookie-kra, a kezelésükre és letiltásukra vonatkozó részletes információk a http://www.allaboutcookies.org és a http://www.aboutcookies.org webhelyen érhetők el.

FONTOS TUDNI, hogy ha a felhasználó a cookie-k vagy más nyomkövetési technológiák letiltása mellett dönt, akkor előfordulhat, hogy a webáruház szolgáltatásai nem tudnak teljes körű élményt nyújtani, és egyes szolgáltatások vagy funkciók nem fognak megfelelően működni.

II. MILYEN TÍPUSÚ COOKIE-KAT HASZNÁLNAK A WEBÁRUHÁZ SZOLGÁLTATÁSAI?

A webáruház szolgáltatásai több különböző cookie-t használnak a megfelelő működéshez. Az online szolgáltatással folytatott interakciók típusától függően a webáruház vagy annak partnerei az alábbiakban ismertetett cookie-k némelyikét vagy mindegyikét tárolhatják a felhasználók böngészőjében. Az alábbi, Hogyan kezelhetem a nyomkövetési technológiákat? című fejezet további információkat tartalmaz arról, hogy milyen választási lehetőségek állnak rendelkezésre a szolgáltatásaink cookie-használatával és hasonló technológiáival kapcsolatban. A cookie-k típusait az alábbiakban ismertetjük.

Alapvető Cookie-k – Az „Alapvető Cookie-k” nélkülözhetetlen támogatást nyújtanak a webáruház-szolgáltatások funkcióinak biztosításához. Lehetővé teszik a webáruház szolgáltatásain belüli navigálást, az alapvető szolgáltatások használatát, illetve a legfontosabb funkciókhoz való hozzáférést. Az Alapvető Cookie-k nélkül a webáruház szolgáltatásai nem tudnak problémamentesen működni, és előfordulhat, hogy egyáltalán nem lehet a webáruház-szolgáltatás, illetve egyes kívánt tartalmak, szolgáltatások és funkciók használatát biztosítani.

A webáruház szolgáltatásai által használt Alapvető Cookie-k közé tartoznak a Feldolgozási és a Biztonsági Cookie-k. A Feldolgozási Cookie-k a felhasználó által elvárt szolgáltatások támogatásával és rendelkezésre bocsátásával segítik elő a webáruház szolgáltatásainak működését, például lehetővé teszik a hozzáférést a védett részekhez vagy a navigálást az egyes oldalak között. A Biztonsági Cookie-k a szolgáltatás és a felhasználó védelméhez szükséges ellenőrzéseket és vezérlési feladatokat végzik el. Többek között segítenek a felhasználók hitelesítésében, megakadályozzák a felhasználói hitelesítő adatokkal történő visszaéléseket, és biztosítják, hogy a felhasználói adatok titkosak maradjanak.

Beállítási Cookie-k – A „Beállítási Cookie-k” segítségével őrzünk meg bizonyos, a felhasználók kiválasztásaira, beállításaira és böngészési viselkedésére vonatkozó adatokat, hogy a webáruház szolgáltatásainak használata minél jobb élményt biztosítson. Többek között lehetővé teszik, hogy testre szabhassuk a felhasználók látogatásait a webáruház szolgáltatásaiban, például az előnyben részesített földrajzi terület, nyelv vagy megjelenítési beállítások megőrzésével. A szolgáltatások számos funkciója a Beállítási Cookie-k nélkül is működik, de a használatuk nem lesz olyan zökkenőmentes, és előfordulhat, hogy a beállításokat a felhasználónak minden egyes látogatáskor újra meg kell adnia.

A webáruház szolgáltatásainak Beállítási Cookie-jai például a kiválasztott nyelvre és földrajzi régióra vonatkozó adatokat tárolhatják, hogy megfelelő lehetőségeket és tartalmakat tudjunk megjeleníteni, amikor a felhasználó ismét igénybe veszi a webáruház szolgáltatását. Azzal, hogy megjegyzi a régiót és a nyelvet, a webáruház szolgáltatása helyi vonatkozású vagy az adott földrajzi területen esedékes rendezvényekkel kapcsolatos híreket tud megjeleníteni az adott régió által használt nyelven. A Beállítási Cookie-k segítségével a felhasználók által előnyben részesített hang- és megjelenítési beállításokat is rögzíteni lehet (például a szövegméretet, betűtípust, felbontást stb.), illetve a hivatkozott webhelyeket, a webáruház szolgáltatásán belül felkeresett oldalak sorrendjét, a böngészésre vonatkozó hasonló részleteket és a webáruház szolgáltatásának viselkedését vagy kinézetét meghatározó beállításokat. Mindezeknek a segítségével felügyelhetjük és továbbfejleszthetjük a  szolgáltatásainak működését és a böngészési élményt, és a látogatókat a visszatérésre ösztönözhetjük.

Elemzés és Teljesítmény Cookie-k – Az „Elemzés és Teljesítmény Cookie-k” arról gyűjtenek adatokat, hogy a felhasználók hogyan használják a webáruház szolgáltatását és hogyan lépnek azzal interakcióba, ezzel pedig elősegítik a webáruház-szolgáltatások működésének felügyeletét és továbbfejlesztését. Segítenek például annak megállapításában, hogy mely oldalakat látogatják a legtöbben, hogy a látogatók mikor ütköznek problémákba, hogy a reklámtevékenységek eredményesek-e vagy sem, illetve hogyan lehetne javítani a szolgáltatásaink tartalmát úgy, hogy az a hirdetési partnereknek is jobban megfeleljen. Lehetővé teszik tehát a webáruház szolgáltatásainak használata során megjelenő általános minták feltérképezését, az általános forgalom elemzését, és megmutatják, hogy a felhasználó milyen módokon lép interakcióba a webáruház szolgáltatásaival.

Fontos tudni, hogy időről időre más partnerek segítségét is kérjük a felhasználói interakciók jobb megértéséhez, akik a mi nevünkben Elemzés és Teljesítmény Cookie-kat is elhelyezhetnek. A webáruház-szolgáltatások használatának értékeléséhez és a jelentéskészítésekhez például olyan külső elemzési szolgáltatókat veszünk igénybe, mint a Google Analytics. Ezek a vállalatok saját nyomkövetési technológiájukkal gyűjthetnek információt a felhasználók online tevékenységéről különböző webhelyeken és szolgáltatásokban. Néhány elemzési szolgáltató közvetlenül a saját webhelyén teszi szabályozhatóvá, hogy miként gyűjtheti és használhatja fel az adatokat.

Hirdetési Cookie-k – A „Hirdetési Cookie-k” a webáruház szolgáltatásainak használatakor keletkezett információkat feldolgozva jelenítenek meg a webáruház szolgáltatásával kapcsolatos vagy attól eltérő témájú, a felhasználó számára érdekes hirdetéseket. Ezt nevezzük „Érdeklődési területek szerinti hirdetésnek”. Néha olyan külső partnerekkel működünk együtt, akik saját cookie-kat vagy más nyomkövetési technológiákat helyeznek el a webáruház szolgáltatásaiban, hogy képesek legyenek a felhasználó által vagy az általunk kért szolgáltatásokat nyújtani. Hirdetési partnereink például a nyomkövetési technológiák segítségével elemzik a webáruház-szolgáltatások (vagy más, külső internetes szolgáltatások) használata során mutatott felhasználói magatartást, és az annak megfelelő hirdetéseket jelenítenek meg, vagy megállapítják, hogy a felhasználó látta-e már az adott hirdetést (így kerülve el, hogy az többször is megjelenjen). A szerzett adatok kizárólag a fenti vagy más, törvényes üzleti célra használhatók fel. Azt, hogy a külső felek hogyan használnak nyomkövetési technológiákat, az ő adatvédelmi szabályzatuk határozza meg, nem a miénk.

Flash Cookie-k – A „Flash Cookie-k”, más néven helyi megosztott objektumok vagy „LSO”-k (Local Shared Objects) a felhasználói beállításokat tárolják vagy a felhasználó által a webáruház szolgáltatásaiban megtekintett elemeken alapuló tartalmakat jelenítenek meg a látogatások testreszabásához. A Flash Cookie-k eltérnek a normál böngésző cookie-jaitól a kezelt adatok mennyisége és típusa, illetve az adatok tárolásának a módja miatt.

 

III. HASONLÓ NYOMKÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁK

A cookie-k mellett a webáruház szolgáltatásaiban más nyomkövetési technológiákat is használunk, illetve megengedett azok használata. Ezek közé tartozhat egy vagy több az alábbiak közül:

Pixelcímkék – A „Pixelcímkék” (más néven adatgyűjtők vagy pixelek) apró kódtömbök, amelyek telepítve, illetve használatban vannak egy webhelyen, alkalmazásban vagy hirdetésben. Ezek lekérdezhetnek bizonyos adatokat az eszközről vagy a böngészőről, például az eszköz típusát, az operációs rendszert, a böngésző típusát és verziószámát, a meglátogatott webhelyeket, a látogatás időpontját, a webhelyet, amelyen keresztül megnyitották az oldalt, az IP-címet, valamint más, hasonló adatokat, többek között egy kisméretű, szöveges fájlt (a cookie-t), amely egyedileg azonosítja az eszközt. A pixelek lehetőséget adnak a külső feleknek arra, hogy beolvassák a böngésző cookie-jait egy olyan tartományból, amelyet nem ők maguk üzemeltetnek, valamint hogy adatokat gyűjtsenek a tartomány látogatóiról, jellemzően a tartomány tulajdonosának engedélyével.

Helyi tárhely – A „Helyi tárhely” általában olyan hely egy eszközön vagy egy böngészőben, ahol a webhelyek, hirdetések és külső felek tárolhatják az adataikat (ilyen például a HTML5 helyi tároló és a böngésző gyorsítótára).

Szoftverfejlesztői készletek – A „Szoftverfejlesztői készletek” (angol nevük alapján rövidítve: SDK-k) a pixelekhez és cookie-khoz hasonlóan működnek, de olyan mobilalkalmazás-környezetben, amelyben a pixelek és cookie-k nem feltétlenül használhatók. Az alkalmazás elsődleges fejlesztője elhelyezheti az alkalmazásban a partnerek kódját (az SDK-t), ezzel lehetővé téve a partnernek az alkalmazás használatával, valamint az eszközzel és a hálózattal kapcsolatos egyes adatok gyűjtését.

IP-cím – Az „IP-cím” az internetprotokoll-cím rövidítése. Ezeket a címeket az internetszolgáltatók rendelik hozzá minden egyes számítógéphez, amely az internethez kapcsolódik. A webhelyek tulajdonosai hozzáférnek a felhasználóik IP-címéhez. Az IP-cím segítségével a webhely tulajdonosa meghatározhatja, hogy az adott számítógép melyik országból, államból és városból csatlakozik az internethez. Az IP-címeket használják még többek között az úgynevezett „IP-cím alapú helymeghatározásra” is (többek között a Google Analytics is használja ezt a technológiát).

 

IV. KI HELYEZ EL NYOMKÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁKAT AZ ESZKÖZÖMÖN?

A cookie-kat a felhasználók eszközén általában a webáruház mint a webáruház szolgáltatásainak üzemeltetője helyezi el. Ezeket „belső cookie”-knak hívjuk. Előfordulhat azonban, hogy egyes cookie-kat nem a webáruház helyez el. Ezeket „külső cookie”-knak hívjuk. Néhány, a webáruház szolgáltatásai által alkalmazott cookie tehát nem köthető a webáruházhoz. Amikor a felhasználó egy olyan webáruház-szolgáltatást használ, amelyben például a Google DoubleClick webhelyéről, beágyazott tartalmak is találhatók, akkor ezek a partnerek elhelyezhetik a saját cookie-jaikat a böngészőben. Ezek a cookie-k emlékezni fognak rá, hogy a felhasználó felkeresett egy webáruház szolgáltatást, és ezt az információt megoszthatják más szervezetekkel, például különböző hirdetőkkel is. A webhely különböző, más szervezetek által biztosított funkcióihoz gyakran tartoznak kapcsolt célcsoportkereső vagy Hirdetési Cookie-k.

 

V. HOGYAN KEZELHETEM A NYOMKÖVETÉSI TECHNOLÓGIÁKAT?

Amennyiben a Cookie-használatot engedélyező eszköz része egy adott webáruház-szolgáltatásnak, annak segítségével bármikor lehet engedélyezni vagy tiltani a cookie-k használatát .
Az internetböngésző szolgáltatójának webhelye tájékoztat arról, hogyan engedélyezhetők vagy tilthatók le a cookie-k. A webhely a súgóképernyőn keresztül érhető el. A http://www.allaboutcookies.org fontos információkat tartalmaz a gyakran használt böngészőkkel kapcsolatban. Az online szolgáltatások, így a webáruház szolgáltatásai által is hátrahagyott összes cookie törléséhez a következő hivatkozásokról nyomkövető cookie-kat törlő programokat lehet letölteni: Lavasoft és Spybot.

A külső felek a cookie-jainak használatát nem mi szabályozzuk, és ezt befolyásolni sem tudjuk, mivel a cookie-k csak azok számára hozzáférhetők, akik eredetileg beállították őket. Az ezekre a cookie-kra vonatkozó további információkért a külső felek webhelyeire érdemes ellátogatni.

Amennyiben a felhasználó nem kíván élni az ezen nyomkövetési technológiák nyújtotta előnyökkel, a következő helyeken tilthatja le őket: http://youronlinechoices.eu.

Fontos tudni, hogy a cookie-k letiltása esetén a webáruház szolgáltatásainak nem minden funkciója fog rendeltetésszerűen működni.


VI. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI

Időről időre módosíthatjuk a Szabályzatot, hogy az igazodjon az alkalmazott technológiákban, jogszabályokban vagy üzemeltetésben bekövetkező változásokhoz, vagy ha azt egyéb okból szükségesnek vagy megfelelőnek ítéljük. Minden ilyen módosítás akkor lép életbe, ha az átdolgozott Szabályzatot közzétesszük a webáruház szolgáltatásaiban, vagy azokon keresztül elérhetővé tesszük. Javasoljuk a „Hatálybalépés dátumának” gyakori ellenőrzését, mert így nyomon lehet követni a Szabályzat módosításait, és jobb rálátást lehet nyerni a webáruház szolgáltatásaival folytatott interakciók természetével kapcsolatban.

 

VII. KAPCSOLAT

A szabályzattal vagy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseket az fdekormatrica@hotmail.com e-mail címre vagy az alábbi levelezési címre várjuk.

FDEKORMATRICA
H-2220.Vecsés,Margit u.24.Bővített szabályzat 2018.05.24.